Leeven Ludwig, leev >KRÄTZGE<
Ding Kölsche Funke rut-wieß vun 1823 wünsche Dir vill Jlöck zom Jebortsdach. Bliev jesund un hüür niemols op zo laache. Jede Stein en Kölle, es e Stück vun dir. Alles Joode!